Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

 

Missie en Visie

Stip Hilversum ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie. Een evenwichtige spreiding van en diversiteit binnen het openbaar primair onderwijs van Hilversum is voor het bestuur een belangrijke opdracht. Daarnaast ziet Stip Hilversum het als haar missie het Engelstalige basisonderwijs in Hilversum te versterken, door middel van de Internationale Primary School en afdelingen Tweetalig Primair Onderwijs binnen de reguliere scholen. Stip Hilversum blijft zich voortdurend inspannen voor goed, pluriform openbaar onderwijs. Elk kind verdient goed onderwijs. Met een goede opleiding gaat er een wereld voor je open.

Op onze Stip-scholen maken kinderen zich kennis en vaardigheden eigen waarvan zij hun leven lang profijt hebben. Zij leren de wereld kennen in al zijn gevarieerdheid en complexiteit. En ze ontwikkelen zichzelf, als individu, in een snel veranderende wereld. De Stip-scholen helpen kinderen daarom ook bij het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, ICT-gebruik, creativiteit en kritisch en probleemoplossend denken.

De stichting stelt zich tot taak om optimale ontplooiingsmogelijkheden aan alle leerlingen te bieden om maximaal de aanwezige talenten te ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving. Daarnaast dient de kwaliteit van alle scholen te voldoen aan de geformuleerde kwaliteitsnormen. Voor het overige mogen scholen maximaal verschillen. Hiermee biedt het bestuur scholen de ruimte om binnen de gestelde kaders op zoek te gaan naar een ‘eigen’ identiteit en schoolcultuur.

Het openbaar primair onderwijs Hilversum verwelkomt in principe elke leerling. Afhankelijk van de leerling en de omstandigheden waarin de school zich bevindt, zijn er grenzen aan deze toegankelijkheid. Bijvoorbeeld als de bandbreedte van de zorg op school niet toereikend is voor benodigde zorg voor de aangemelde leerling. In het kader van passend onderwijs gaat de school dan op zoek naar de juiste zorg voor de leerling.

De kinderen, ouders en het personeel van de school zijn deelnemers van de Nederlandse democratische samenleving. De school is een samenleving in het klein, maar wel groot genoeg om de democratie in praktijk te brengen. Vertegenwoordiging in besluitvorming, transparante communicatie, respect voor elkaar en verantwoording afleggen zijn belangrijke onderdelen van deze democratie die wij op onze scholen in praktijk gebracht willen zien.

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs blijft voor het bestuur en de scholen een belangrijke opdracht. Dat betekent niet alleen dat de scholen voldoen aan de eisen van de inspectie, maar dat een groot deel van de Stip-scholen het durft om de ambities hoger te stellen. Daarbij hebben we de opdracht onze leerlingen met al hun talenten te begeleiden in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op de maatschappij van de 21e eeuw. We richten ons hierbij niet alleen op hun cognitieve, intellectuele talenten, maar ook op de praktische, sociaal-emotionele én creatieve talenten van onze leerlingen. En bovenal bieden we onze leerlingen een veilig schoolklimaat, waarin kinderen -met respect voor elkaar- kunnen zijn wie ze willen zijn.
Onderwijs werkt het beste als kinderen het leuk vinden uitgedaagd te worden, als ze durven aan te geven wat ze niet begrijpen, als ze iets willen leren, als ze fouten durven te maken. Daarvoor is enorm veel vertrouwen en een veilige leeromgeving nodig.

Goed onderwijs vraagt professionele, excellente én nieuwsgierige leerkrachten (en andere medewerkers) die binnen hun school én binnen de stichting samenwerken om van en met elkaar te leren.

‘Leren met en van elkaar’ is een motto dat tegelijk te gebruiken is op het niveau van leerlingen, leerkrachten én scholen. We moedigen leerkrachten en schoolleiders aan met lef op zoek te gaan naar nieuwe werkwijzen, nieuwe onderwijsvisies, nieuwe kansen. Samen problemen oplossen, gebruik maken van elkaars kennis, maar ook leren van eigen onderzoek. Op deze manier geven we vorm aan de professionele dialoog in onze stichting.

Doordat leerkrachten met elkaar discussiëren over wat zij doen in de klas, samen lessen voorbereiden en bij elkaar in de klas kijken - zo blijkt uit onderzoek - verbetert het onderwijs op de hele school. Onderwijswetenschapper John Hattie zegt:"Pas als je als leerkracht heel goed weet wat een leerling wel en niet weet, kun je hem effectief nieuwe dingen leren. Als je als het ware door de ogen van een leerling kijkt en een leerling duidelijk maakt wat het doel is waar hij/zij naartoe werkt, kun je hem/haar de juiste opdrachten en feedback geven om effectief iets nieuws te leren. Dat betekent dat een leraar heel goed naar de leerlingen moet luisteren."

  
Kernwaarden S - T - I - P

De kernwaarden van Stip Hilversum vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Het zijn de grondbeginselen van onze organisatie en laten zien wat we belangrijk vinden en waar we voor gaan en voor staan. De kernwaarden laten zien wie Stip Hilversum is en waar we verantwoordelijk voor zijn.

 
Samen

Iedereen is welkom op onze openbare scholen. We zijn van en voor de samenleving. Alle betrokkenen (leerlingen, ouders, personeel en bestuur) vormen samen een afspiegeling van de samenleving. De veelkleurigheid in afkomst, cultuur en levensbeschouwing is verrijkend, omdat kinderen juist door die verschillen heen respect, begrip en waardering krijgen voor de ander en zich daardoor een breder beeld van de wereld kunnen vormen.
Binnen de scholen is samenwerken de basis voor ontwikkeling en ouders zijn daarbij belangrijke educatieve partners. Daarnaast werken de directeuren, intern begeleiders en leerkrachten van de verschillende Stip-scholen goed samen om van én met elkaar te leren. Tot slot werken we als organisatie nauw samen met andere partijen (kinderopvang, peuterklassen, buitenschoolse opvang, gemeente, wijken, ondernemers) aan goed onderwijs en aanvullende faciliteiten.

 

Trots & Toekomstgericht
Bij Stip willen we trots kunnen zijn op onze plannen en resultaten. Alle scholen zijn gericht op de toekomst van kinderen. Daar zetten leerkrachten zich dagelijks zichtbaar voor in met een motivatie die van binnenuit komt. Kinderen mogen ervaren dat leerkrachten en andere betrokkenen bij de school trots op hen zijn. Plezier en enthousiasme zijn de dragers van een positieve sfeer, waarin kinderen zich veilig mogen voelen. We motiveren kinderen het beste uit zichzelf te halen, hun talenten te ontdekken en vooral dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. We leren hen de ander te zien en te waarderen.

 

Innovatief & Inspirerend & Internationaal
De ontwikkelingen in techniek en veranderingen in de samenleving volgens elkaar steeds op. We doen ons best om in te schatten wat in de toekomst belangrijk zal zijn en hoe de wereld van morgen eruit zal zien. Dat betekent dat de scholen de ontwikkelingen moeten volgen en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe inzichten toe te passen. We leren kinderen de vaardigheden voor de 21e eeuw, waarbij het gaat om cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Innovatie gaat ook over de dagelijkse praktijk, waarin een leerkracht met een kleine verandering in aanpak of benadering het verschil kan maken. Stip Hilversum stimuleert leerkrachten en directeuren tot het nemen van initiatieven om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Stip Hilversum streeft ernaar beleid zoveel mogelijk bottom up te laten ontstaan; daarbij stimuleert Stip betrokkenheid en eigenaarschap bij alle medewerkers. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle medewerkers van Stip Hilversum geïnspireerd hun werk doen en leerlingen, collega’s én zichzelf weten te inspireren om iedere dag een beetje beter te worden.
Tot slot staat de 'i' voor internationaal: onze scholen kennen een populatie die (van oorsprong) afkomstig is uit vele, verschillende landen. Daarnaast leiden wij leerlingen op voor het wereldburgerschap in een internationale wereld. En last but not least kent Stip Hilversum een grote internationale school, twee scholen voor Tweetaling Primair Onderwijs en neemt Engels ook op alle andere Stip-scholen een belangrijke plaats in.

 

Professioneel & Passievol
Leerkrachten werken gericht om doelen en resultaten te behalen, zodat ze het beste uit zichzelf én de leerling kunnen halen. Ze kijken daarbij verder dan hun eigen leslokaal en school. Medewerkers werken vanuit een gezamenlijke doelstelling (de gezamenlijke doelen van Stip Hilversum en de doelen per school) vanuit heldere rollen en verantwoordelijkheden. Initiatieven ontwikkelen, nascholing en verdieping van het vak zijn vanzelfsprekend. Medewerkers van Stip Hilversum zijn bereid om met enthousiasme en energie te vernieuwen en denken in oplossingen: maak van een probleem een mogelijkheid, van een ‘ja maar’-cultuur naar een ‘ja en!’-instelling.

Stip Hilversum is een lerende organisatie waar vanuit professionele collegialiteit wordt gewerkt. Collega’s kunnen en willen van en met elkaar leren. Ze weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn en leggen daarover ook verantwoording af. Om ervoor te zorgen dat de leerkracht de focus op onderwijs houdt, wordt een deel van de organisatorische verantwoordelijkheden onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiders en functionarissen van het stichtingsbureau gebracht.

Naast een professionele houding verwachten we dat leerkrachten en overige medewerkers iedere dag weer met passie aan het werk gaan: passie voor hun vak en voor de leerlingen, met een enthousiasme dat van ze afstraalt.

Een uitvoerigere tekst over de missie en visie van Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum kunt u lezen in het Strategisch Beleidsplan 2016-2020: Strategisch beleid Stip Hilversum_2016-2020_site.pdf

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl