Klachten en Integriteit

Klachtenregeling

Stip Hilversum en de scholen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u als ouder tevreden bent over het onderwijs dat wij verzorgen en de veilige leeromgeving die wij hierbij bieden. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat u dit eerst bespreekt met de direct betrokkene en/of de schooldirecteur.

Als u zich daarna onvoldoende gehoord voelt, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Wij zullen er dan voor zorgen dat we uw klacht goed afhandelen. Om dit te doen heeft Stip Hilversum een klachtenregeling en hebben we op iedere school een contactpersoon klachtenregeling. Deze contactpersoon hoort uw klacht aan en kan u vertellen welke mogelijkheden er voor u zijn. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek zijn met de leerkracht en/of directeur, maar ook het advies om uw klacht te bespreken met de externe vertrouwenspersoon.

Lees hier de klachtenregeling van Stip Hilversum (versie 2023)

Extern Vertrouwenspersoon

Stip Hilversum en de aangesloten scholen kennen een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Om een ouder (of personeelslid) indien gewenst bij te staan en een klacht in vertrouwen aan te horen. Als u niet tevreden bent, kan het soms moeilijk zijn om uw klacht kenbaar te maken en een passende oplossing hiervoor te vinden.

De externe vertrouwenspersoon is dus beschikbaar als klankbord, adviseur en begeleider. Zij luistert en neemt uw verhaal serieus. De externe vertrouwenspersoon denkt mee over wat u kunt doen en kan helpen om de zaken voor uzelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan de externe vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en u desgewenst hierin begeleiden. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van Stip Hilversum. Vaak verloopt het contact telefonisch, maar het kan natuurlijk ook op locatie. 

De externe vertrouwenspersoon kan u helpen bij het vinden van een passende oplossing. Voor de scholen van Stip Hilversum treedt Dominique Maas op als externe vertrouwenspersoon. Dominique is bereikbaar via maas@devertrouwenspersoon.nl of 088-1119910.

Mocht, na uitgebreid overleg met alle betrokkenen, uw klacht toch niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kunt een officiële klacht indienen. Stip Hilversum is hiervoor aangesloten bij de landelijke commissie Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl).

Klokkenluidersregeling

Stip Hilversum kent naast een klachtenprocedure een zogenaamde Klokkenluidersregeling (oktober 2016), een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Met de komst van de Wet Huis voor klokkenluiders (1 juli 2016) zijn werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Dit geldt ook voor schoolbesturen.

Deze meldingsregeling moet scholen helpen op integere wijze te functioneren en moet bevorderen dat misstanden in de organisatie daadwerkelijk worden gemeld. Het gaat dan om zaken waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, de veiligheid van personen in het geding is of om strafbare feiten en schending van wet en regelgeving.

In de regeling staat onder andere:
- wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand
- wat de procedure is bij het melden van een misstand
- bij welke functionaris(sen) het vermoeden van een misstand gemeld moet worden
- de verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen

Lees hier de Regeling vermoeden misstanden van Stip Hilversum (versie 2022).