AVG en Privacy

 

Stip Hilversum vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met informatie en maatregelen te treffen om de privacy van onze leerlingen, ouders en collega’s goed te beschermen. Stip Hilversum en de aangesloten scholen verwerken data en gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stip Hilversum is er verantwoordelijk voor dat alle persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Functionaris Gegevensbescherming

Stip Hilversum kent conform de nieuwe privacywet een Functionaris Gegevensbescherming. Deze onafhankelijke, externe deskundige houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie, adviseert het bestuur en de organisatie (on)gevraagd over privacy en behandelt vragen en klachten over privacy. Daarnaast is deze functionaris verantwoordelijk voor periodieke audits binnen de organisatie op het gebied van privacy. Namens Stip Hilversum en de aangesloten scholen treedt mevrouw A. Groen – Vendrig op als Functionaris Gegevensbescherming; zij is bereikbaar via a.groen@cedgroep.nl  
 

Datalekken

Eventuele datalekken binnen de organisatie worden bij de Manager IBP van Stip Hilversum gemeld. Dit kan middels het e-mailadres: datalek@stiphilversum.nl.
 

Verwerkingsovereenkomsten

Met bedrijven, instellingen en andere organisaties waarmee Stip Hilversum en de scholen (persoons)gegevens uitwisselen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten. In deze 'Verwerkersovereenkomst' zijn afspraken over de voorwaarden van de verwerking vastgelegd.
 

Informatiebeveiligingsmaatregelen

Verder hebben wij ook verschillende informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen. Uw gegevens en die van uw kind(eren) worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking van uw gegevens heeft dus altijd een direct verband met de toestemming die u aan ons heeft verstrekt. Gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van derden om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze uitgezonderde derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van een eed, wettelijke verplichting of de overeenkomst tussen hen en Stip Hilversum.

 

Toestemming beeld- en filmmateriaal

Beeld- en filmmateriaal waarop leerlingen staan afgebeeld, worden door de school en de stichting alleen op de website en in de (social) media gebruikt als hiervoor toestemming is verleend door een van de ouders of verzorgers. De manier waarop deze toestemming wordt gevraagd verschilt per school.

  • De ene school vraagt ouders een formulier in te vullen waarop zij al dan geen toestemming geven voor het gebruik.
  • De andere school gebruikt hier een digitaal platform voor.


 Ouders die bij schoolse activiteiten op of rond school foto's of filmpjes maken waarop andere kinderen dan hun eigen zoon of dochter staan afgebeeld, wordt gevraagd deze foto's of filmpjes niet via sociale media te delen. Overigens hebben schooldirecteuren het recht ouders het fotograferen of filmen bij schoolse activiteiten te verbieden als daar aanleiding voor is. Mocht uw zoon of dochter ondanks onze zorgvuldigheid toch tegen uw zin en ten onrechte ergens staan afgebeeld, dan kunt u dit melden aan de schooldirecteur. In dat geval zullen wij die foto of video (laten) verwijderen.

 

Gebruik materiaal websites

Het is niet toegestaan om foto- of filmmateriaal van de website van Stip Hilversum en de websites van de aangesloten scholen te gebruiken.

 

Cookies

De websites van Stip Hilversum maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons cookies beleid zoals hier verder beschreven. Cookies worden gecreëerd indien uw browser een specifieke website bezoekt. Die website stuurt bepaalde informatie naar de browser, die wordt omgezet in een tekstbestand. Iedere keer indien u diezelfde website bezoekt, wordt dit tekstbestand opgehaald. Cookies bevatten geen informatie betreffende de identiteit van een persoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van website.

U kunt ook de cookies verwijderen. Deze kunt u zelf uitschakelen. Dit kan door middel van de instellingen van uw internet browser. Als cookies worden uitschakelt, zullen sommige features worden uitgeschakeld die uw site-ervaring meer efficiënter maken en bepaalde diensten zullen niet naar behoren functioneren.

 

Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken

Stip Hilversum kent een 'Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken'. Dit protocol biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hierbij is uiteraard het voorkomen van dit soort beveiligingsincidenten en datalekken. Medewerkers van Stip Hilversum kunnen dit protocol opvragen via datalek@stiphilversum.nl.Alle directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en overige medewerkers van Stip Hilversum en de aangesloten basisscholen zijn geïnformeerd over de nieuwe regels betreffende privacy op de scholen. In iedere school hangt op meerdere plekken onderstaande afspraken die hiermee te maken hebben:

 

Privacyreglement en -verklaring

Stip Hilversum is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van zijn leerlingen en medewerkers. In het privacyreglement kunt u lezen hoe Stip Hilversum dit doet. In dit reglement kunt u lezen welke persoonsgegevens er verwerkt worden en waarom Stip Hilversum dit doet. Ook kunt u lezen hoe de persoonsgegevens bewaard en beveiligd worden. Tevens staat erin hoe (ouders van) leerlingen en medewerkers hun persoonsgegevens (of die van hun kind(eren)) kunnen inzien, later verwijderen of corrigeren.

Hierbij een goed leesbare samenvatting van het privacyreglement is de privacyverklaring