Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Als onderwijsinstelling voor primair onderwijs heeft Stip Hilversum een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd. Medezeggenschap is een belangrijk kader voor de participatie van ouders en inspraak van personeelsleden. De GMR, bestaande uit 50% ouders en 50% personeelsleden, beslist mee over bovenschoolse zaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de  Hilversumse openbare basisscholen.

De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. Deze raad kan gevraagd en ongevraagd (initiatiefrecht) advies geven over alle bovenschoolse zaken. Tevens hebben zij instemmings- en/of adviesrecht. Deze rechten kunnen per geleding en onderwerp verschillen. De GMR is binnen Stip Hilversum het inspraakorgaan dat regelmatig met het CvB contact heeft.

 

Samenwerking CvB en RvT

De GMR werkt intensief samen met het CvB om er voor te zorgen dat de te behandelen onderwerpen de juiste aandacht krijgen. In expertsessies levert een afvaardiging van de GMR, samen met directeuren en RvT input op het thema dat behandeld wordt.

De GMR komt ongeveer zevenmaal per jaar in vergadering fysiek bijeen en overlegt volgens wettelijk voorschrift tweemaal, informatief en constructief met de RvT. Het contact in de driehoek CvB- RvT-GMR werd bewust gezocht, omdat de GMR haar positie nadrukkelijk wilde innemen.

 

Voorzitters

De GMR maakt gebruik van duovoorzitters en zij pakken de taken om de GMR te leiden voortvarend op. Ook in 2024 is het doel om een volledig bezette GMR te hebben, die medezeggenschap volgens de richtlijnen van BOBG vormgeeft. 

De voorzitters van GMR van STIP Hilversum zijn Myrthe van Brunschot en Robbert Pangemanan (leerkracht en ouder van één van de Stip-scholen). Zij zijn bereikbaar via gmrstip035@gmail.com.