Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Ouders en personeelsleden kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Naast een MR per school heeft STIP Hilversum een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarbij van iedere school 1 personeelslid en/of 1 ouder lid is.

De GMR is het orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn.

De GMR kan gevraagd en ongevraagd(initiatiefrecht) advies geven over alle bovenschoolse zaken. Tevens hebben zij instemmings- en/of adviesrecht. Deze rechten kunnen per geleding en onderwerp verschillen.

Samenwerking CvB en RvT

De GMR werkt intensief samen met het CvB om er voor te zorgen dat de speerpunten van het koersplan(2022 – 2024), zoals door het CvB vastgesteld, de juiste aandacht krijgen. Dit gebeurt onder andere door expertsessies te organiseren waarin een afvaardiging van de GMR, Directeuren en CvB gezamenlijk aan de prioriteiten werken. De GMR heeft periodiek overleg met RvT en CvB.

Voorzitters

De voorzitters van GMR van STIP Hilversum zijn Esther Germans en Robbert Pangemanan (beiden ouders van één van de Stip-scholen). Zij zijn bereikbaar via gmrstip035@gmail.com .