Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Wie zijn we?

STIP Hilversum is een stichting bestaande uit 14 openbare basisscholen verspreid over 18 locaties. Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk. Onze scholen staan midden in de samenleving en doen recht aan de verscheidenheid van leerlingen. Openheid en respect zijn kenmerkend voor onze medewerkers.

Iedereen welkom
Onze openbare Stip-scholen staan, zoals gezegd, open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Verantwoording in jaarverslag
Jaarlijks leggen het bestuur en de RvT van Stip Hilversum in het jaarverslag aan alle belanghebbenden (onder andere aan de gemeente Hilversum, de GMR, alle afzonderlijke medezeggenschapsraden, het personeel en ouders) verantwoording af voor het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. In zo'n verslag geeft de stichting aan welke activiteiten binnen de begroting zijn ondernomen om de gestelde doelen voor het betreffende jaar te verwezenlijken. Het gaat daarbij om voorgenomen en uitgevoerd beleid - omschreven in het meerjarenbeleidsplan - dat bestuur, management en leerkrachten in samenwerking met ouders uitvoert om leerlingen kwalitatief goed openbaar onderwijs te bieden.

Voor meer informatie kunt u de inhoudelijke jaarverslagen van de afgelopen twee jaar hier downloaden: Stip Hilversum bestuursverslag 2017.pdf en Jaarverslag 2018 Stip Hilversum.pdf

 

Wilt u weten waar onze scholen liggen? Bekijk dan het kaartje op de home pagina.

 

 

 

 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl