Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Wie zijn we?

STIP Hilversum is een stichting bestaande uit 16 openbare basisscholen verspreid over 20 locaties. Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk. Onze scholen staan midden in de samenleving en doen recht aan de verscheidenheid van leerlingen. Openheid en respect zijn kenmerkend voor onze medewerkers.

Iedereen welkom
Onze openbare Stip-scholen staan, zoals gezegd, open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Verantwoording in jaarverslag
Jaarlijks leggen het bestuur en de RvT van Stip Hilversum in het jaarverslag aan alle belanghebbenden (onder andere aan de gemeente Hilversum, de GMR, alle afzonderlijke medezeggenschapsraden, het personeel en ouders) verantwoording af voor het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. In zo'n verslag geeft de stichting aan welke activiteiten binnen de begroting zijn ondernomen om de gestelde doelen voor het betreffende jaar te verwezenlijken. Het gaat daarbij om voorgenomen en uitgevoerd beleid - omschreven in het meerjarenbeleidsplan - dat bestuur, management en leerkrachten in samenwerking met ouders uitvoert om leerlingen kwalitatief goed openbaar onderwijs te bieden.

Voor meer informatie kunt u de inhoudelijke jaarverslagen van de afgelopen twee jaar hier downloaden: Jaarverslag 2018 Stip Hilversum.pdf en Jaarverslag STIP Hilversum 2019.pdf

 
Onze naam
STIP Hilversum is de afkorting van STI(chting) P(rimair onderwijs) Hilversum. Maar de naam STIP kun je ook zien als een verwijzing naar het prentenboek 'De Stip' van Peter Reynolds. In dat boek komt eigenlijk een heel mooie visie op onderwijs naar voren, zoals wij die graag willen uitdragen in onze scholen en die in onze kernwaarden terug te vinden is: niets is onmogelijk, wees niet bang als je iets niet kunt, fouten maken mag, begin gewoon. Ieder kind heeft een talent en hopelijk lukt het ons om alle leerlingen zoveel vertrouwen te geven dat hij of zij dat talent kan laten zien. En wat is er mooier dan met en van elkaar te leren?
In het voorlees- en kijkboek 'De Stip' staat de vraag centraal: wat doe je met een kind dat zegt dat het niet kan tekenen? Juf weet wel raad: ze laat Floor een stip zetten op een leeg vel papier en vraagt Floor het te ondertekenen met haar naam. De volgende dag vindt Floor haar stip aan de muur in een gouden lijst. Ze weet niet wat ze ziet, maar die stip kan beter. 
Dat is het begin van een lange reeks stippenschilderijen die Floor tot de heldin van de school maken, iedereen vindt haar werk prachtig. Zo ook een klein jongetje dat zegt zélf helemaal niet te kunnen tekenen. Hij krijgt nog geen rechte lijn op papier. "O nee?'' zegt Floor. ''Laat maar eens zien dan. Mooi! Nu alleen nog even je naam eronder.''
 


Welke scholen?
Wilt u weten welke basisscholen tot Stip Hilversum behoren en waar onze scholen liggen? Bekijk dan het kaartje op de home pagina.

 

 

 

 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl