Social Media

   

Twitter

@STIPhilversum

Leren met én van elkaar

Stip Hilversum is een scholenkoepel van 12 openbare basisscholen (waaronder de International Primary School), met in totaal 18 locaties verspreid over de gemeente Hilversum en één locatie in Huizen. Stip Hilversum staat voor goed, pluriform en algemeen toegankelijk openbaar onderwijs.

 

Elk kind verdient onderwijs waarin hij of zij al zijn talenten kan ontwikkelen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de cognitieve kennis en vaardigheden, maar wordt ook veel aandacht geschonken aan de brede persoonsvorming én emotionele ontwikkeling van ieder kind. Leerlingen van de Stip-scholen zijn zelfstandig, initiatiefrijk, creatief en veerkrachtig.

Met een goede opleiding gaat er een wereld voor je open. Op onze Stip-scholen maken kinderen zich kennis en vaardigheden eigen waarvan zij hun leven lang profijt hebben. Zij leren de wereld kennen in al zijn gevarieerdheid en complexiteit. En ze ontwikkelen zichzelf, als individu, in een snel veranderende wereld. De Stip-scholen helpen kinderen daarom ook bij het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, ICT-gebruik, creativiteit, kritisch en probleemoplossend denken.

 

Continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is voor het bestuur en de scholen een belangrijke opdracht. De openbare Stip-scholen voldoen niet alleen alle aan de eisen van de inspectie, ze leggen de lat hoger en stellen hun ambities voortdurend bij. Daarbij hebben we de opdracht onze leerlingen met al hun talenten te begeleiden in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op de maatschappij van de 21e eeuw. We richten ons hierbij niet alleen op hun cognitieve, intellectuele talenten, maar ook op de praktische, sociaal-emotionele én creatieve talenten van onze leerlingen. En bovenal bieden we onze leerlingen een veilig schoolklimaat, waarin kinderen - met respect voor elkaar - kunnen zijn wie ze willen zijn.

   

Goed onderwijs vraagt professionele, excellente én nieuwsgierige leerkrachten (en andere medewerkers) die binnen hun school én binnen de stichting samenwerken om van en met elkaar te leren. ‘Leren met en van elkaar’ is een motto dat tegelijk te gebruiken is op het niveau van leerlingen, leerkrachten én scholen. We moedigen leerkrachten en schoolleiders aan met lef op zoek te gaan naar nieuwe werkwijzen, nieuwe onderwijsvisies, nieuwe kansen. Samen problemen oplossen, gebruik maken van elkaars kennis, maar ook leren van eigen onderzoek. Op deze manier geven we vorm aan de professionele dialoog in onze stichting.

 

Goed onderwijs vraagt ook om innovaties. Om die reden is Stip Hilversum gestart  met een aantal innovatieve projecten, onder andere op het gebied van hoog- en meerbegaafdheid en op het gebied van taalonderwijs aan jonge kinderen. Dit heeft onder andere al geleid tot een ander beleid voor hoogbegaafden binnen de Stip-scholen. (Hoog)begaafde leerlingen van de Stip-scholen gaan één of meerdere dagdelen naar de zgn. Stipklas, waar ze speciaal onderwijs volgen.

 

Op OBS De Dubbeldekker is een start gemaakt met IMC Basis. Leerlingen van groep 7 en 8 van deze school krijgen één middag in de week gastcolleges van deskundigen op het gebied van wetenschap en cultuur. De leerlingen volgen er bijvoorbeeld lessen in presenteren, informatie zoeken en debatteren en werken zo ook aan het vergroten van hun zelfvertrouwen, lef, motivatie en toekomstperspectief.

Op twee van de andere Stip-scholen, de Violenschool en de Gooise Daltonschool wordt, naast het Nederlands-talige aanbod, Tweetalig Primair Onderwijs aangeboden, waarbij rond de 50% van het onderwijs in het Engels plaatsvindt. We zijn er trots op dat de Violenschool en de Gooise Daltonschool - van de in totaal 20 basisscholen in Nederland - door het Ministerie van Onderwijs is aangewezen om deze pilot te starten.

Op de International Primary School Hilversum is Engels in alle lessen de voertaal.

 

Tot slot kent Stip Hilversum nog enkele scholen met een speciaal onderwijsconcept, zoals de Lorentzschool (Dalton), Gooise Daltonschool en de Sterrenschool Hilversum.

 

Op zoek naar een openbare basisschool in Hilversum? Onder het kopje 'Onze scholen' kunt u meer informatie over de verschillende scholen lezen. Op het kaartje van Hilversum op de homepage ziet u de ligging van de Stip-scholen in de gemeente; door op een locatie te klikken, krijgt u meer informatie over die school. 

Filmpje
'Ik ben welkom'

Onze scholen


Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl