Medezeggenschap

MR en GMR

Ouders en personeelsleden kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Naast een MR per school heeft STIP Hilversum een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarbij van iedere school een personeelslid en een ouder lid is.

De GMR overlegt samen met het bestuur van STIP over het gemeenschappelijk beleid dat gevoerd wordt binnen de stichting. Dit zijn bijvoorbeeld financiële onderwerpen zoals de begroting en de jaarrekening, maar ook personele of onderwijskundige beleidsafspraken die voor alle scholen gelden.

De voorzitter van GMR van STIP Hilversum - dhr. Bart Bloemen, ouder van één van de Stip-scholen - is bereikbaar via gmrstip035@gmail.com.