Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

AVG en Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe wet schrijft Stip Hilversum voor om nog beter en zorgvuldiger om te gaan met informatie en maatregelen te treffen om de privacy van onze leerlingen, ouders en collega’s goed te beschermen.

Stip Hilversum en de aangesloten scholen verwerken data en gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stip Hilversum is er verantwoordelijk voor dat alle persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stip Hilversum kent conform de nieuwe privacywet een Functionaris Gegevensbescherming. Deze onafhankelijke, externe deskundige houdt toezicht op de verwerking van  persoonsgegevens binnen de organisatie, adviseert het bestuur en de organisatie (on)gevraagd over privacy en behandelt vragen en klachten over privacy. Daarnaast is deze functionaris verantwoordelijk voor periodieke audits binnen de organisatie op het gebied van privacy. Eventuele datalekken binnen de organisatie worden bij de functionaris gegevensbescherming gemeld. Namens Stip Hilversum en de aangesloten scholen treedt mevrouw C. de Hoog op als functionaris gegevensbescherming; zij is bereikbaar via c.dehoog@datameesters.nl.

Met bedrijven, instellingen en andere organisaties waarmee Stip Hilversum en de scholen (persoons)gegevens uitwisselen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten. In deze 'Verwerkersovereenkomst' zijn afspraken over de voorwaarden van de verwerking vastgelegd.
Verder hebben wij ook verschillende informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen. Uw gegevens en die van uw kind(eren) worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking van uw gegevens heeft dus altijd een direct verband met de toestemming die u aan ons heeft verstrekt. Gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van derden om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze uitgezonderde derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van een eed, wettelijke verplichting of de overeenkomst tussen hen en Stip Hilversum.

Ouders ondertekenen op school een speciaal formulier waarop zij al dan niet toestemming geven voor het gebruik - op sociale media of sites van Stip Hilversum en/of een van de scholen - van foto- en filmmateriaal waarop hun zoon of dochter staat afgebeeld. Beeldmateriaal waarop leerlingen staat afgebeeld wordt door de school en de stichting alleen gebruikt als hiervoor toestemming is verleend.
Ouders die bij schoolse activiteiten op of rond school foto's of filmpjes maken waarop andere kinderen dan hun eigen zoon of dochter staan afgebeeld, wordt gevraagd deze foto's of filmpjes niet via sociale media te delen. Overigens hebben schooldirecteuren het recht ouders het fotograferen of filmen bij schoolse activiteiten te verbieden als daar aanleiding voor is.
Mocht uw zoon of dochter ondanks onze zorgvuldigheid toch tegen uw zin en ten onrechte ergens staan afgebeeld, dan horen wij dat graag via info@stiphilversum.nl. In dat geval zullen wij die foto of video direct (laten) verwijderen.

De websites van Stip Hilversum maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons cookies beleid zoals hier verder beschreven. Cookies worden gecreëerd indien uw browser een specifieke website bezoekt. Die website stuurt bepaalde informatie naar de browser, die wordt omgezet in een tekstbestand. Iedere keer indien u diezelfde website bezoekt, wordt dit tekstbestand opgehaald. Cookies bevatten geen informatie betreffende de identiteit van een persoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van website. U kunt ook de cookies verwijderen. Deze kunt u zelf uitschakelen. Dit kan door middel van de instellingen van uw internet browser. Als cookies worden uitschakelt, zullen sommige features worden uitgeschakeld die uw site-ervaring meer efficiënter maken en bepaalde diensten zullen niet naar behoren functioneren.

Stip Hilversum kent een 'Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken'. Dit protocol biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hierbij is uiteraard het voorkomen van dit soort beveiligingsincidenten en datalekken. Medewerkers van Stip Hilversum kunnen dit protocol opvragen via datalek@stiphilversum.nl.

Alle directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en overige medewerkers van Stip Hilversum en de aangesloten basisscholen zijn geïnformeerd over de nieuwe regels betreffende privacy op de scholen. In iedere school hangt op meerdere plekken onderstaande afspraken die hiermee te maken hebben:Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl