Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

De 15 openbare basisscholen in Hilversum op 19 verschillende locaties vormen samen Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum. Elke school, iedere locatie zelfs, heeft nadrukkelijk een eigen gezicht en profiel. Hoe verschillend de scholen ook zijn, er is veel wat ons bindt en er zijn veel gebieden waarop we nadrukkelijk de samenwerking zoeken. Onze gedeelde visie en missie geven de stichting als geheel én de scholen afzonderlijk richting en maken duidelijk wat onze leerlingen, ouders, medewerkers en partners van ons mogen verwachten.

 

Stip Hilversum laat zien werk te maken van goed personeelsbeleid. De inzet is de lerende organisatie verder uit te bouwen met als doel de vakkundigheid van beginnende én ervaren leerkrachten, intern begeleiders en directeuren op hoog niveau te houden en te vergroten. Ons uitgebreide begeleidings- en coachingstraject voor startende leerkrachten is daar een mooi voorbeeld van.

In onze organisatie proberen we het leren met én van elkaar te stimuleren, onder andere door interne audits, door auditteams bestaande uit medewerkers van verschillende scholen, een belangrijke plaats te geven. Daarnaast krijgen de leerteams binnen de scholen en bovenschools rond bepaalde (onderzoeks)vragen steeds meer vorm.

Binnen Stip Hilversum hebben we oog voor de werkdrukervaring door leerkrachten, hoewel we moeten erkennen dat we die niet altijd kunnen wegnemen. Een veel gehoorde klacht is dat vooral de verplichting om veel vast te moeten leggen en te documenteren tot werkstress leidt. Om die reden heeft een van de Stip-scholen in 2017 deelgenomen aan de pilot ‘Operatie Regels Ruimen’. Vijf basisscholen uit Nederland deden mee aan deze pilot van het Ministerie van Onderwijs om te kijken hoe we met deze regeldruk kunnen omgaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren zich meer kunnen richten op wat ze het liefste doen: werken met leerlingen?

Stip Hilversum doet er ook alles aan om leerkrachten en andere medewerkers bij ziekte goed te begeleiden en zorgt ervoor dat zieke, afwezige leerkrachten vervangen worden. Helaas lukt dat door de krapte op de arbeidsmarkt niet altijd, maar er wordt door de directeuren en de P&O-afdeling van Stip Hilversum alles aan gedaan om vacatures snel te vervullen en genoeg geschikte invallers beschikbaar te hebben.

Om ook in de toekomst interessant te blijven als werkgever, is het streven dat alle Stip-scholen een opleidingsschool worden. Door samenwerking met de Hogeschool Utrecht en andere pabo’s en lerarenopleidingen brengen we jonge leerkrachten (in opleiding) de scholen in, om ons een spiegel voor te houden en mee te denken rond innovaties; daarnaast hopen we onszelf aan die studenten te presenteren als toekomstige werkgever, aangezien we de komende jaren ook binnen Stip Hilversum het hoofd zullen moeten bieden aan de vergrijzing van het onderwijs.


Binnen Stip Hilversum proberen we in mogelijkheden te denken in plaats van in problemen, proberen we pro-actief in plaats van reactief te reageren op de vragen van deze tijd. Wij denken dat we op die wijze een krachtiger antwoord kunnen geven op de uitdagingen waar onze sector mee te maken heeft of krijgt. We sturen daarbij actief op kwalitatief personeelsbeleid, werkdrukvermindering en proactief vervangingsbeleid.

Daarnaast is het streven om steeds meer en daar waar mogelijk op alle niveaus beleid van onderop te laten ontstaan en verantwoordelijkheid te leggen bij de professionals op de werkvloer. Uitvloeisel daarvan is dat scholen met ideeën kunnen komen voor innovaties. Belangrijk is dat goede ideeën gehoord en initiatieven gesteund worden. Bij de uitvoering van deze initiatieven zetten we zoveel mogelijk onze eigen medewerkers in, zodat er ruimte is voor talent én ontwikkeling. Medewerkers moeten weten dat – als er een goed onderbouwd plan ligt en dit past binnen de doelen van de stichting en de school -  er veel mogelijk is binnen Stip Hilversum.

 

 

 

 

 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl