Passend onderwijs en zorgplicht

17 september 2020   |   311 keer bekeken
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig, hebben is dit van groot belang. Zodra het kind bij een school wordt aangemeld, heeft de school zorgplicht en is de school verplicht om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Het kan zijn dat dit niet op de school is waar het kind wordt aangemeld. Mocht het zo zijn dat de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, dan zoekt de school (samen met de ouders) naar een andere geschikte school.

Doel Passend onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, zo dicht bij huis mogelijk. Hierbij kiezen we voor regulier onderwijs waar het kan en special (basis)onderwijs waar het nodig is. Zo worden leerlingen het best voorbereid op een vervolgopleiding.

Samenwerkingsverband Unita

Stip Hilversum is aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs Unita. De bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen werken, samen op het gebied van het uitwisselen van kennis en ervaring en vormen samen een dekkend netwerk voor alle leerlingen. Het samenwerkingsverband vormt een expertisecentrum voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Daarnaast maken de Stip-scholen gebruik van expertise die binnen het netwerk van Stip aanwezig is.

Voor meer informatie over Unita, kijkt op op de website: https://www.swvunita.nl/

Continue ontwikkeling

Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop systematisch signalering van ondersteuningsbehoeften en toetsing van de voortgang van leerlingen plaatsvinden. De school gebruikt methodetoetsen om te toetsen of de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen. Twee maal per schooljaar worden de methodeonafhankelijke toetsen afgenomen van het leerlingvolgsysteem.

Met de toetsen van het leerlingvolgsysteem kan de school de leerontwikkeling van de leerling volgen. Op basis van de resultaten van deze toetsen en de individuele onderwijsbehoeften wordt een groepsoverzicht opgesteld, waarin de groep in kaart wordt gebracht. Met het groepsoverzicht wordt per vakgebied een groepsplan gemaakt, waarin de doelen en activiteiten voor de komende periode worden gepland en beschreven.

De ondersteuning op school in 5 niveaus

 

1. Het basisaanbod

De leerling wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor het leerstofaanbod en de begeleiding, waarbij de groepsoverzichten en groepsplannen het uitgangspunt vormen. Iedere leerkracht maakt een groepsoverzicht en een groepsplan voor o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, taal, spelling en lezen. Het groepsplan onderscheidt, naar aanleiding van de toetsresultaten van de methodetoetsen, de methodeonafhankelijke toetsen en de observaties van de leerkracht, drie niveaudifferentiatie-groepen: “basis”, “meer” en “weer”.

2. Extra ondersteuning door de leerkracht in de groep.

Wanneer de leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van een leerling op een leergebied stagneert, stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling. Dit wordt met de ouders besproken en vastgelegd in het groepsplan.

3. Leerlingbespreking met de intern begeleider.

Ieder groepsoverzicht wordt besproken met de intern begeleider (IBer). Wanneer er sprake is van blijvende stagnatie van het onderwijsleerproces wordt de onderwijsbehoefte van de leerling besproken met de IBer. Naar aanleiding daarvan stelt de leerkracht het plan van aanpak bij in het groepsplan. Als deze aanpak onvoldoende resultaat oplevert, wordt overgegaan tot het openen van een groeidocument en het aanvragen van een Multi Disciplinair Overleg (MDO).

4. Groeidocument/MDO.

Als blijkt dat de school handelingsverlegen is en eventueel verder onderzoek nodig is, zal de leerling worden aangemeld bij het samenwerkingsverband (SWV) Unita. De leerkracht, de ouders en de intern begeleider vullen hiervoor samen een groeidocument in. Daarin wordt de hulpvraag omschreven. De leerling wordt door middel van een kind-gesprek betrokken bij het formuleren van deze hulpvraag. Verder beschrijven ouders en leerkrachten wat de sterke en zwakke kanten van de leerling zijn, wat al gedaan is om de leerling verder te helpen en wat daarvan het resultaat was.

De IB-er is verantwoordelijk voor het indienen van het groeidocument en het arrangeren van het MDO. Binnen de expertise van Unita wordt vervolgens gezocht naar iemand met expertise (de trajectbegeleider) op het gebied van de hulpvraag om de leerkracht op school te ondersteunen.
In de meeste gevallen zal er ook een onderzoek worden uitgevoerd om de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling duidelijk te maken.

5. Plaatsing op een andere voorziening.

Als na het doorlopen van stap 1 tot en met 4 blijkt dat de school geen passend onderwijsaanbod voor een kind kan realiseren, gaat de school, in overleg met ouders, op zoek naar een andere onderwijsvorm die beter aansluit bij de behoeften van de leerling. In sommige gevallen vindt er een ondersteuningstoewijzing plaats in de vorm van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO). In alle gevallen is de school verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor de leerling (zorgplicht). Indien de school deze gevonden heeft en de plek is beschikbaar kan de leerling naar deze nieuwe onderwijsplek. Indien de ouders liever een andere onderwijsplek voor hun kind wensen is het aan hen deze te zoeken. De school heeft in dit geval geen zorgplicht.
x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart