Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Lerarentekort in Hilversum?

Het groeiende lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws geweest en zal ook u niet zijn ontgaan. In grote delen van Nederland, ook in Hilversum, zal het tekort aan leerkrachten de komende tijd steeds nijpender worden. Ondanks maatregelen op landelijk en bestuursniveau is het probleem van het lerarentekort van zodanige omvang (de komende schooljaren zeker 3000 onvervulbare vacatures op landelijk niveau) dat we verwachten dat lesuitval in de toekomst niet voorkomen kan worden.

Ook voor Stip Hilversum en de aangesloten openbare basisscholen is het steeds lastiger om nieuwe collega’s te vinden. Vóór de zomervakantie hadden we binnen het openbaar basisonderwijs in Hilversum tientallen vacatures, die gelukkig allemaal ingevuld konden worden met geschikte leerkrachten.
Maar we merken dat er ook na de start van het schooljaar collega’s zijn die elders, dichter bij hun woonplek, een andere baan hebben gevonden en daarom alsnog hun baan opzeggen. We doen in dat soort gevallen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat er binnen de opzegtermijn van twee maanden een nieuwe leerkracht is gevonden. Ook het vervangen van zwangerschapsverlof gaat op dit moment moeizaam, aangezien er nauwelijks nog leerkrachten beschikbaar zijn.

Werving en arbeidsmarktcommunicatie

Stip Hilversum zet diverse instrumenten in om nieuwe medewerkers te werven, maar net zo belangrijk is het om zittende collega’s te behouden. Het afgelopen kalenderjaar is er een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld. Stip heeft een arbeidsmarktcommunicatiebureau de opdracht gegeven om een promotiefilm en verschillende schoolfilms te maken die voor de werving worden ingezet.  Stip is actief aanwezig op diverse sociale media en de P&O-afdeling heeft in de maanden mei en juni extra ondersteuning gehad op het gebied van werving en selectie. De personeelsafdeling en schooldirecteuren werken nauw samen bij die werving en selectie van nieuwe personeelsleden. Gelukkig is het Stip gelukt om voor de zomervakantie alle vacatures te vervullen (er zijn 30 mensen aangenomen in 3 maanden tijd).

Invalpool

Stip Hilversum voert het hele jaar kennismakingsgesprekken met potentiële medewerkers die altijd kunnen instromen in onze invalpool. De invalpool van Stip Hilversum heeft een tiental leerkrachten met een vast contract en daarnaast leerkrachten die op basis van vraag bij Stip invallen. Een groot deel van de invalleerkrachten stroomt uiteindelijk door – als ze dat willen – naar een vaste baan binnen een van onze scholen. Aangezien er voor vrijwel iedere leerkracht op dit moment een reguliere baan beschikbaar is, merken wij dat er minder animo is voor de invalpool. Om toch invallers te kunnen aanbieden, werkt Stip samen met diverse kunstenaars die een dag in worden gezet voor de vervanging en een project draaien met de groep. Andere initiatieven die nu worden onderzocht zijn de inzet van onderwijsassistenten en samenwerking met kinderopvang.

Mocht er bij ziekte van een leerkracht geen invaller beschikbaar zijn, dan bekijkt de school of de leerlingen verdeeld kunnen worden over de andere groepen. Maar om de werkdruk van de aanwezige leerkrachten niet te hoog te laten oplopen, kunnen we dat niet onbeperkt doen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep gevraagd wordt thuis te blijven. In dat soort gevallen is er op school altijd opvang voor leerlingen die niet thuis kunnen blijven.

Begeleiding startende leerkrachten

Om uitstroom van (nieuwe) leerkrachten te voorkomen, heeft Stip Hilversum een intensief begeleidings- en coachingstraject voor startende leraren. Deze beginnende leerkrachten vanuit alle Stip-scholen komen in hun eerste jaar eens per maand bij elkaar voor intervisie en trainingen. Daarnaast worden zij op de werkplek intensief begeleid en gecoacht.

Stagescholen

Alle Stip-scholen zijn een opleidingsschool voor de Hogeschool Utrecht; van die pabo, maar ook andere pabo’s, krijgen vrijwel alle scholen stagiaires die regelmatig doorstromen naar een baan binnen Stip Hilversum. Hopelijk worden de studenten zo enthousiast van de school waar ze stage lopen, dat ze na het behalen van hun diploma op die school werkzaam willen zijn. Op die manier hebben we al veel afgestudeerde pabo-studenten aan onze scholen kunnen binden.

Scholing medewerkers

Ook zittende leerkrachten hebben zowel op school- als stichtingsniveau (o.a. in de Stip Academie) veel scholingsmogelijkheden. De schooldirecteuren en leerkrachten geven aan welke scholingen zij wensen, binnen de Stip Academie wordt dan gekeken welke scholingen eventueel bovenschools aangeboden kunnen worden. Onze ervaring is dat door juiste scholing, begeleiding en coaching het aantal leerkrachten dat uitvalt kleiner is dan wanneer daar minder ruimte voor is. Ook dat is dus belangrijk om het aantal leerkrachten op peil te houden, naast het gegeven dat wij willen dat medewerkers een persoonlijke en professionele groei doormaken.

Interne mobiliteit

Verder stimuleren wij interne mobiliteit van leerkrachten, zodat ze na enkele jaren in een andere school les kunnen gaan geven. Dit is niet bedoeld om niet-functionerende leerkrachten elders onder te brengen, maar om leerkrachten de kans te geven in een nieuwe omgeving en indien gewenst in een ander concept te kunnen werken.

Werkdruk en verzuim

Stip Hilversum besteedt volop aandacht aan het thema werkdruk. Afgelopen jaar heeft een werkgroep met leerkrachten actief meegedacht over mogelijke oplossingen en zijn de extra werkdrukgelden ingezet door de scholen. Zo zijn er op diverse scholen onderwijsassistenten en vakleerkrachten gestart om bij te dragen aan de werkdrukverlichting. Komend jaar zullen de huidige acties worden geëvalueerd.
Stip heeft een relatief laag verzuimcijfer. Directeuren, afdeling personeelszaken en de arbodienst hebben actief aandacht voor verzuim en preventie. Bij Stip is er om de twee weken een verzuimconsulent van de arbodienst aanwezig die met de afdeling personeelszaken en of de directeuren het verzuim bespreekt en acties onderneemt. Alle medewerkers kunnen preventief een afspraak maken met de verzuimconsulent.

Landelijke/gemeentelijke ontwikkelingen

Ondanks deze maatregelen hebben wij te maken met een maatschappelijk en landelijk probleem. Om dit onder de aandacht te brengen zijn de stafmedewerker P&O en de bestuurder van Stip Hilversum actief in het aankaarten van de problemen bij diverse instanties. Zo heeft de bestuurder het lerarentekort en de mogelijke maatschappelijke gevolgen hiervan ook met de wethouder van onderwijs van Hilversum besproken; daarnaast heeft hij de Minister van Onderwijs Arie Slob vóór de zomer in Hilversum op bezoek gehad en was hij onlangs in Den Haag om met Kamerleden in gesprek te gaan over dit onderwerp. Stip Hilversum wil bij dit onderwerp haar verantwoordelijkheid nemen en probeert om die reden haar invloed uit te oefenen bij de politiek en andere beleidsbepalers, zoals de PO-raad.

Zij-instromers

Voor het komend schooljaar zal onder andere het beleid rond zij-instromers verder worden uitgewerkt. Mocht u interesse hebben om u vanuit een andere werkomgeving versneld om te laten scholen tot leerkracht (soms voor een deel van uw werkweek), neemt u dan gerust contact met ons op (vacature@stiphilversum.nl). Als u twijfelt, kunt u altijd met ons in gesprek gaan of meedraaien op een van onze scholen.

Creatieve oplossingen

Ondanks deze maatregelen is het probleem van het lerarentekort van zodanige omvang dat ook Stip in de toekomst (bijvoorbeeld bij een griepgolf) niet kan voorkomen dat er sprake zal zijn van lesuitval.  Uiteraard worden ouders in die gevallen dan door de eigen school zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld.

Vanzelfsprekend zullen we met creatieve oplossingen lesuitval zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Sommige schoolbesturen spreken al over 4-daagse schoolweken. In Amsterdam gaan ambtenaren voor de klas. Sommige scholen kiezen voor een heel nieuw onderwijssysteem met grotere groepen met onderwijsassistenten als ondersteuning.
Binnen Stip Hilversum zullen we de komende maanden met schoolteams, directeuren en ouders uit de GMR verder in gesprek gaan om het lerarentekort aan te pakken. 

Mocht u zelf een creatief idee hebben om het lerarentekort binnen onze scholen te helpen oplossen, schroom niet om uw suggestie dan te mailen via info@stiphilversum.nl

 

Media
  • IMG_6618-28-11-17-21-35
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl