Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Strategisch

Strategisch beleidsplan en jaarverslag

Stip Hilversum ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie. Een evenwichtige spreiding van en diversiteit binnen het openbaar primair onderwijs van Hilversum is voor het bestuur een belangrijke opdracht. Daarnaast ziet Stip Hilversum het als haar missie het Engelstalige basisonderwijs in Hilversum te versterken, door middel van de Internationale Primary School en afdelingen Tweetalig Primair Onderwijs binnen de reguliere scholen. Stip Hilversum blijft zich voortdurend inspannen voor goed, pluriform openbaar onderwijs. Elk kind verdient goed onderwijs. Met een goede opleiding gaat er een wereld voor je open.

Op onze Stip-scholen maken kinderen zich kennis en vaardigheden eigen waarvan zij hun leven lang profijt hebben. Zij leren de wereld kennen in al zijn gevarieerdheid en complexiteit. En ze ontwikkelen zichzelf, als individu, in een snel veranderende wereld. De Stip-scholen helpen kinderen daarom ook bij het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, ICT-gebruik, creativiteit en kritisch en probleemoplossend denken.

De stichting stelt zich tot taak om optimale ontplooiingsmogelijkheden aan alle leerlingen te bieden om maximaal de aanwezige talenten te ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving. Daarnaast dient de kwaliteit van alle scholen te voldoen aan de geformuleerde kwaliteitsnormen. Voor het overige mogen scholen maximaal verschillen. Hiermee biedt het bestuur scholen de ruimte om binnen de gestelde kaders op zoek te gaan naar een ‘eigen’ identiteit en schoolcultuur.

Het openbaar primair onderwijs Hilversum verwelkomt in principe elke leerling. Afhankelijk van de leerling en de omstandigheden waarin de school zich bevindt, zijn er grenzen aan deze toegankelijkheid. Bijvoorbeeld als de bandbreedte van de zorg op school niet toereikend is voor benodigde zorg voor de aangemelde leerling. In het kader van passend onderwijs gaat de school dan op zoek naar de juiste zorg voor de leerling.

De kinderen, ouders en het personeel van de school zijn deelnemers van de Nederlandse democratische samenleving. De school is een samenleving in het klein, maar wel groot genoeg om de democratie in praktijk te brengen. Vertegenwoordiging in besluitvorming, transparante communicatie, respect voor elkaar en verantwoording afleggen zijn belangrijke onderdelen van deze democratie die wij op onze scholen in praktijk gebracht willen zien.

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs blijft voor het bestuur en de scholen een belangrijke opdracht. Dat betekent niet alleen dat de scholen voldoen aan de eisen van de inspectie, maar dat een groot deel van de Stip-scholen het durft om de ambities hoger te stellen. Daarbij hebben we de opdracht onze leerlingen met al hun talenten te begeleiden in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op de maatschappij van de 21e eeuw. We richten ons hierbij niet alleen op hun cognitieve, intellectuele talenten, maar ook op de praktische, sociaal-emotionele én creatieve talenten van onze leerlingen. En bovenal bieden we onze leerlingen een veilig schoolklimaat, waarin kinderen -met respect voor elkaar- kunnen zijn wie ze willen zijn.
Onderwijs werkt het beste als kinderen het leuk vinden uitgedaagd te worden, als ze durven aan te geven wat ze niet begrijpen, als ze iets willen leren, als ze fouten durven te maken. Daarvoor is enorm veel vertrouwen en een veilige leeromgeving nodig.

Goed onderwijs vraagt professionele, excellente én nieuwsgierige leerkrachten (en andere medewerkers) die binnen hun school én binnen de stichting samenwerken om van en met elkaar te leren. ‘Leren met en van elkaar’ is een motto dat tegelijk te gebruiken is op het niveau van leerlingen, leerkrachten én scholen. We moedigen leerkrachten en schoolleiders aan met lef op zoek te gaan naar nieuwe werkwijzen, nieuwe onderwijsvisies, nieuwe kansen. Samen problemen oplossen, gebruik maken van elkaars kennis, maar ook leren van eigen onderzoek. Op deze manier geven we vorm aan de professionele dialoog in onze stichting.

Doordat leerkrachten met elkaar discussiëren over wat zij doen in de klas, samen lessen voorbereiden en bij elkaar in de klas kijken - zo blijkt uit onderzoek - verbetert het onderwijs op de hele school. Onderwijswetenschapper John Hattie zegt:"Pas als je als leerkracht heel goed weet wat een leerling wel en niet weet, kun je hem effectief nieuwe dingen leren. Als je als het ware door de ogen van een leerling kijkt en een leerling duidelijk maakt wat het doel is waar hij/zij naartoe werkt, kun je hem/haar de juiste opdrachten en feedback geven om effectief iets nieuws te leren. Dat betekent dat een leraar heel goed naar leerlingen moet luisteren."

De scholen van STIP Hilversum staan voor...
- een hoge kwaliteit van onderwijs;
- voor elke leerling een passend onderwijsaanbod;
- doel- en opbrengstgericht onderwijs;
- een optimaal ontwikkelde zorgstructuur;
- hoogwaardig, krachtig en eigentijds onderwijs;
- actieve participatie van ouders en leerlingen;
- een hoge mate van samenwerking met externe partners (o.a. de gemeente, het voortgezet onderwijs en het samenwerkingsverband Unita).

Interesse in het Strategisch Beleidsplan 2016-2020 van STIP Hilversum? Zie: Strategisch beleid Stip Hilversum_2016-2020_site.pdf
Geïnteresseerd in de jaarverslagen van STIP Hilversum van de afgelopen twee jaren? Door op Jaarverslag 2018 Stip Hilversum.pdf en Jaarverslag STIP Hilversum 2019.pdf te drukken, verschijnen het inhoudelijke jaarverslagen van Stip Hilversum van de afgelopen twee jaar. Beide jaarverslagen bevatten ook een blik vooruit en laten de strategische keuzes van de afgelopen én de komende jaren zien.

  

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl