Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Financiën

Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum legt ieder jaar in de jaarrekening en het bestuursverslag verantwoording af over de financiën en het onderwijs van dat kalenderjaar. Het bestuur van Stip Hilversum deelt het bestuursverslag en de jaarrekening met de Raad van Toezicht, medewerkers, medezeggenschapsraden, onderwijsinspectie, gemeente Hilversum, ouders en andere belanghebbenden. 

 

Het bestuur van Stip Hilversum vindt een transparant jaarverslag vanzelfsprekend, omdat het zich publiekelijk wil verantwoorden. Dit past ook bij een belangrijk uitgangspunt van Stip Hilversum: openheid op alle niveaus. Het moet daarbij voor een ieder helder zijn waar het geld voor onderwijs naartoe gaat. Bij financieel beleid is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen het bewaken van een noodzakelijke en verantwoorde vermogenspositie en het maximaal inzetten van de ter beschikking gestelde publieke middelen ten behoeve van het onderwijs. Stip Hilversum streeft ernaar de beschikbare middelen zo in te zetten dat de doelstellingen (o.a. uit het strategisch beleid) op organisatie- en schoolniveau op een effectieve en efficiënte wijze worden behaald.

Vanwege de transparantie publiceert Stip Hilversum het jaarverslag - na goedkeuring door de accountant – ieder jaar op de website van de stichting en maakt het er melding van op sociale media. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag willen reageren, dan ontvangen wij uw vragen of opmerkingen graag via info@stiphilversum.nl.

 

Het jaarverslag van 2019 (incl. bestuursverslag en jaarrekening) is te raadplegen via de volgende link: Jaarverslag STIP Hilversum 2019.pdf

 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl